Bestuursleden Historische Kring Leusden!    per mei 2016.


>

Voorzitter Ronald Polak

Portefeuille : Voorzitterschap - Gespreksleider - Public relations - Publicatiefonds
Beverhoeve 26 - 3831 TG - Leusden - tel. 033 - 494 1183.

Secretaris Heleen Wijnands

Portefeuille : Secretariaat
Arnhemseweg 52 - 3832 GM - Leusden - tel. 06-54322607
E-mailadres : secretaris@historieleusden.nl.

>

Penningmeester Jan van Laar

Portefeuille : Financiën
Lambalgerkom 22 - 3831 RP - Leusden - tel. 033 - 432 3777
Rabobank rekening nr. NL70 RABO 0335992439
RSIN nummer: 803407828.

Lia van Burgsteden

Portefeuille: Werkgroep Buitenlui
Hessenweg 136 - 3791 PL - Achterveld.

>

José Huurdeman

Portefeuille: Vitrines - Werkgroep vliegtuigcrash 3-2-1943

Wout van Kooij

Portefeuille: lezingen, excursies
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (oude monumentencommissie)
Hamersveldseweg 130 - 3833 GV - Leusden - tel. 033 - 4669138

>

Gerard Voskuilen

Portefeuille: Redactie Leusden Toen - Werkgroep vliegtuigcrash 3-2-1943
Landweg 163 - 3833 VE - Leusden - tel. 033 - 494 7551
E-Mail: redactie@historieleusden.nl

Daniëlle Vader

Portefeuille: Notuliste en Werkgroep Buitenlui
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (oude monumentencommissie)
Kokmeeuw 15 - 3831 HH - Leusden - tel. 033 - 495 3163

>

Jan van Dijk

Portefeuille : Werkgroep Boerderijen
Hessenweg 305 - 3791 PJ - Achterveld - tel. 0342 - 45 1377Commissies


REDACTIE LEUSDEN TOEN
Leusden Toen is het verenigingsblad van de Historische Kring en komt vier maal per jaar uit.     •     Leden: Frans van Loenen - Gerard Voskuilen - Rinze ter Wal en Frank Otter.     •     Redactieadres: Gerard Voskuilen, Landweg 163, 3833 VE Leusden - Tel: 033-4947551.     •     E-mailadres: redactie@historieleusden.nl     •     Drukwerk wordt verzorgd door reclamebureau Graphic te Leusden
Boekwinkel
Boeken uitgegeven door of te verkrijgen via de Historische Kring Leusden.     •     Contactpersoon: Henk Slotboom - Prinses Irenelaan 52 - 3832 CD - Leusden - tel. 033 - 494 7330     •     E-Mail: hkl-boeken@historieleusden.nl
COMMISSIE BURGERS
De leden van deze commissie zijn bezig gegevens te verzamelen over de historie en groei van de gemeente Leusden na 1940.     •     Contactpersoon: Ger de Hart - tel. 033 - 494 6713
COMMISSIE BOEREN
De leden van deze commissie zijn bezig om van alle boerderijen, buitenplaatsen en kenmerkende landschapselementen in de gemeente Leusden gegevens te verzamelen en vast te leggen. Ze gaan hierbij zover mogelijk terug in het verleden. Zo krijgen we van iedere boerderij e.d. de volledige geschiedenis boven tafel.     •     Contactpersoon : Jan van Dijk - tel. 0342 - 45 1377
COMMISSIE BUITENLUI
De leden van deze commissie zijn bezig gegevens te verzamelen over de historie van de landgoederen in de gemeente Leusden     •     Contactpersoon: Lia van Burgsteden, Hessenweg 136 - 3791PL - Achterveld en Daniëlle Vader, Kokmeeuw 15 - 3831 HH - Leusden - tel. 033 - 495 3163
COMMISSIE PUBLIC RELATIONS
Contactpersoon: Ronald Polak Beverhoeve 26 - 3831 TG - Leusden - tel. 033 - 494 1183
COMMISSIE PUBLICATIES GESCHIEDENIS LEUSDEN
Contactpersoon : Ronald Polak Beverhoeve 26 - 3831 TG - Leusden - tel. 033 - 494 1183     •     Overig lid: Wout van Kooij     •     De publicatiecommissie houdt zich bezig met het stimuleren van schrijvers en bevorderen van de uitgave van boeken en andere publicaties m.b.t. de historie van de gemeente Leusden
COMMISSIE DOCUMENTATIECENTRUM
Contactpersoon en beheerder : K. van Otterloo Claverenbladstraat 6 - 3833 JE - Leusden - Tel. 033 - 494 7242     •     Het Documentatiecentrum beschikt over een ruim aanbod boeken op het gebied van historie van Leusden, Stoutenburg en Achterveld. De catalogus van het boekenbestand is te raadplegen op onze website onder het kopje Bibliotheek     •     Openingstijd : elke eerste en derde vrijdag van de maand van 18.30 tot 20.00 uur     •     Adres : Openbare Bibliotheek (begane grond) Hamersveldseweg - Leusden centrum     •     In de maanden juli en augustus is het Documentatiecentrum gesloten.
COMMISSIE ARCHIEFBEHEER
Contacten via het bestuur. De commissie houdt zich bezig met het beheren en op een eenvoudige wijze toegankelijk houden van het historisch materiaal t.w. historische voorwerpen en documenten.
COMMISSIE KNIPSELARCHIEF
Contactpersoon : Vacature     •     Het knipselarchief heeft als doelstelling een beeld te geven van de recente ontwikkelingen in de Gemeente Leusden, voorzover deze aan het publiek gepresenteerd worden door de plaatselijke pers. Het criterium voor opname in het knipselarchief is de verwachting, dat de ontwikkelingen van min of meer blijvende betekenis zullen zijn voor de kennis van Leusden, in zekere zin "historie in wording". De gegevens zijn gerangschikt in een aantal rubrieken o.a. Dorps- en landschapsbeeld - Gemeentebestuur en diensten - Sociaal en cultureel leven - Stadsontwikkeling en toekomstbeeld.
COMMISSIE GENEALOGIE
Contactpersoon : Vacature Genealogie - Stamboomonderzoek     •     De commissie heeft voor u al een groot aantal relevante internetpagina's op een rijtje gezet. Deze informatie is te vinden op onze pagina: Genealogie
COMMISSIE VITRINES
Contactpersoon : José Huurdeman en overige lid : Truus van Maanen     •     Het doel van deze commissie is het regelmatig inrichten van de in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek opgestelde vitrines met historische attributen m.b.t. jubilerende verenigingen, scholen, stichtingen en bedrijven.
COMMISSIE LEDENADMINISTRATIE
Contactpersoon : Rinze ter Wal     •     De Biezenkamp 168 - 3831 JA - Leusden - tel. 033 - 494 67 63     •     Lidmaatschap van de Historische Kring Leusden € 18,-- per jaar     •     Wanneer u zich wilt opgeven als lid geef dan uw naam, adres, postcode en telefoonnummer of via het e-mailadres: ledenadministratie@historieleusden.nl
COMMISSIE PUBLIC RELATIONS
Contactpersoon: Ronald Polak Beverhoeve 26 - 3831 TG - Leusden     •     tel. 033 - 494 1183
WEBSITE
Contactpersoon: Wim Herder     •     E-mail: webmaster@historieleusden.nl


Oprichting


De Historische Kring Leusden is een vereniging en werd op 24 april 1985 opgericht.

INITIATIEF

Het initiatief voor de oprichting van de Historische Kring Leusden (afgekort HKL) werd genomen door mevrouw A.E. Lakeman-Blom en de heren R. Polak, A. Medema en W.A. van de Wetering. Zij vormden het eerste bestuur van de HKL onder voorzitterschap van de heer R. Polak. De heer Polak is thans erelid van de HKL, en vanaf 12 maart 2013 weer voorzitter.

STATUTEN

De statuten van de vereniging werden op 7 juni 1985 ten kantore van notaris P.F.M. Buters in Leusden door de initiatiefnemers vastgesteld en goedgekeurd. In deze statuten is bepaald dat de Historische Kring Leusden ten doel heeft het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden dat wil zeggen het bekend zijn of worden met de geschiedenis van Achterveld, Leusden en Stoutenburg. Het werkterrein van de Historische Kring Leusden omvat dus het gehele grondgebied van de gemeente Leusden. In de statuten is ook verwoord op welke wijze de Historische Kring Leusden haar doel kan bereiken. Dit kan geschieden onder meer door:

 • Opsporing, registratie en onderzoek van bronnen en literatuur.
  Een aantal leden van de Historische Kring Leusden houdt zich hier voortdurend mee bezig. Regelmatig worden door hen archieven en bibliotheken bezocht.
 • Het verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarden.
  Door de jaren heen heeft de Historische Kring Leusden een behoorlijk aantal historische voorwerpen verzameld. Zo ook beschikt de Historische Kring Leusden over vele foto's van de gemeente Leusden al of niet voorzien van een beschrijving.
 • Het streven naar behoud van monumenten.
  Een afgevaardigde van de Historische Kring Leusden heeft zitting in de Gemeentelijke monumentencommissie.
 • Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Leusden.
  Dit geschiedt onder andere door het bijhouden van een knipselkrant.
 • Het uitgeven van een verenigingsblad.
  De Historische Kring Leusden geeft 4-maal per jaar een eigen verenigingsblad uit met de toepasselijke naam "Leusden Toen".
 • Het organiseren van educatieve activiteiten.
  De Historische Kring Leusden verzorgd regelmatig tentoonstellingen. Jaarlijks wordt er een 3-tal lezingen gehouden en eens per 2 jaar wordt er voor de leden een excursie georganiseerd. Voorts worden er op verzoek op scholen lessen in de geschiedenis van Leusden verzorgd.
 • Het doen en het bevorderen van publicaties.
  De Historische Kring Leusden beschikt over een "Fonds Publicaties Geschiedenis Leusden".  Hieruit worden onkosten gemaakt door schrijvers van publicaties en het uitgeven van deze publicaties bekostigd. Voor de praktische uitvoering wordt zorg gedragen door een commissie bestaande uit een historicus, een litterator.
 • Samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen.
  Zowel binnen als buiten de gemeente Leusden. die een soortgelijk doel nastreven. Binnen de gemeente Leusden is vooral bekend de tweejaarlijkse Monumentendag, waarbij de Gemeente en de Historische Kring Leusden nauw samenwerken aan de invullingen van deze dagen. Buiten de gemeente Leusden wordt vooral samengewerkt met de Historische Verenigingen van de naburige gemeenten.
logo HKL
LEDEN.

De Historische Kring Leusden wordt gevormd door gewone leden, ereleden en donateurs. Gewone leden worden omschreven als natuurlijke personen die, zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur, Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun buitengewone diensten door de algemene vergadering als zodanig zij benoemd. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse minimumbijdrage. Leden, ereleden en donateurs kunnen zowel woonachtig zijn binnen de gemeente Leusden als daarbuiten.

FINANCIËN.

De financiële middelen van deHistorische Kring Leusden bestaan uit onder meer contributies, bijdragen van de donateurs, subsidies en andere baten. De gemeente Leusden verstrekt Historische Kring Leusden een jaarlijkse subsidie.

BESTUUR.

Het bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste 5 personen ouder dan 18 jaar, is belast met het besturen van de Historische Kring Leusden. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Dit geldt ook voor de functie van voorzitter. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld.

LEDENVERGADERING.

Ieder jaar wordt er vóór de maand juli een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt rekening en verantwoording geeft van zijn gevoerd beleid. Tot deze algemene ledenvergadering hebben de gewone leden, de ereleden en de donateurs toegang. De algemene vergadering kan door middel van huishoudelijk reglement nadere regels geven over alle onderwerpen waarvan de vergadering vindt dat deze geregeld moeten worden.

Tenslotte kan hier gemeld worden dat het bestuur bevoegd is werkgroepen en commissies in te stellen. De taken en werkzaamheden van deze werkgroepen en commissies moeten wel in overeenstemming zijn met de doelstelling van de Historische Kring Leusden. Aan de activiteiten van de werkgroepen kunnen ook niet-leden deelnemen.Beleidsplan 2016 - 2020


BELEIDSPLAN HISTORISCHE KRING LEUSDEN 2016-2020

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Historische Kring Leusden.
Dit beleidsplan is bedoeld voor de periode 2016 t/m 2020 en bestemd voor de leden van de Historische Kring Leusden en de inwoners van de gemeente Leusden.

De vereniging heeft, zoals omschreven in art. 3 van de Statuten, ten doel het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden. Haar werkgebied omvat het grondgebied van de gemeente Leusden door de eeuwen heen.

De vereniging tracht volgens art. 3 van de Statuten haar doel te verwezenlijken door:

 • Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.:
  1. Bronnenonderzoek
  2. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  3. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  4. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  5. Samenwerken met instellingen en verenigingen, die relevant zijn voor onze doelstellingen

 • De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van Leusden d.m.v.:
  1. Uitgeven van een verenigingsorgaan
  2. Organiseren van educatieve activiteiten
  3. Doen en bevorderen van publicaties

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken dient dit beleidsplan, dat is opgebouwd uit de volgende beleidsvoornemens gekoppeld aan de statuten:

 1. Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.
  1. Bronnenonderzoek
  2. Door het instellen van werkgroepen binnen het project: “Boeren, Burgers en Buitenlui” stimuleert de vereniging onderzoek naar de historie van het Leusdense buitengebied, de bebouwde kom en de landgoederen. Ook de redactie en schrijvers van “Leusden Toen” doen t.b.v. hun artikelen het nodige historisch onderzoek.

  3. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  4. Het beleid is er op gericht om voorwerpen, beeldmateriaal, boeken, e.d. te verzamelen, die specifiek in Leusden werden gebruikt en van belang zijn voor de Leusdense historie. Er worden geen voorwerpen verzameld die nog zonder veel moeite overal te krijgen zijn. De aangeboden en verkregen zaken worden op een inventarisatielijst bijgehouden en bewaard. De voorwerpen worden tentoongesteld in exposities van de HKL of eventueel in bruikleen gegeven voor relevante exposities van derden.

  5. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  6. De Historische Kring Leusden spant zich, binnen de gemeente Leusden, in voor het behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord. Daartoe heeft een lid van de Historische Kring Leusden zitting in het ruimtelijk kwaliteitsteam. Dit team is per 1 januari 2016 de vervanging van de monumentencommissie. Het bestuur onderneemt indien nodig, in overleg met dit team en of andere relevante partijen, actie naar de betreffende instantie(s) voor behoud van de monumenten. Om het behoud van monumenten te stimuleren heeft de vereniging een vertegenwoordiger in de commissie “Erfgoedprijs Leusden” en ondersteunt ze dit initiatief financieel.

  7. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  8. D.m.v. foto’s, video’s en documenten zullen bestemmingsplannen of wijzigingen hiervan, uitbreidingsplannen, inrichting buitengebied, grenswijzigingen, bijzondere gebeurtenissen enz., kortom alles wat sterk ingrijpt op de ontwikkeling van de gemeente Leusden, worden vastgelegd en gearchiveerd. Het bestuur streeft er naar het archief te digitaliseren en toegankelijk te maken voor haar leden.

  9. Samenwerken met instellingen en verenigingen die relevant zijn voor onze doelstellingen
  10. Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Historische Kring Leusden samen met: de gemeente Leusden, het Archief Eemland, de Bibliotheken Eemland en het Landschaperfgoed Utrecht. Op ad hoc basis zal, indien nodig, ook met andere relevante instellingen worden samengewerkt.

 2. De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van Leusden d.m.v.
  1. Het uitgeven van een verenigingsblad
  2. De uitgave van het verenigingsblad: “Leusden Toen” wordt verzorgd door de redactie. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiger van de redactie zitting heeft in het bestuur. Het tijdschrift komt vier maal per jaar uit en wordt verspreid onder de leden. In het tijdschrift worden artikelen en/of foto’s gepubliceerd m.b.t. de historie van de gemeente Leusden in de ruimste zin van het woord.

  3. Het organiseren van educatieve activiteiten
   • De vereniging beheert en onderhoudt een documentatiecentrum waarin boeken en geschriften van historische waarde of met historische gegevens worden opgenomen. Deze boeken en geschriften liggen voor iedereen ter inzage op de 1e en 3e vrijdagavond van de maand. Aan leden van de Historische Kring Leusden worden ook boeken uitgeleend. Leusden worden ook boeken uitgeleend. Het documentatiecentrum van de Historische Kring Leusden is gevestigd in de locatie Leusden Centrum van de Bibliotheken Eemland.
   • Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De lezingen zullen gaan over de locale of regionale historie in de ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met andere instellingen of verenigingen. Het streven is dat de lezingen afwisselend worden gehouden in de drie kernen van de gemeente Leusden zijnde: Leusden- Centrum, Leusden-Zuid en Achterveld.
   • Minimaal eenmaal per twee jaar wordt voor leden van de Historische Kring Leusden een excursie georganiseerd die een zekere samenhang heeft met de locale of regionale historie.
   • In de vitrines in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek worden driemaal per jaar exposities ingericht met zaken die, indien mogelijk, betrekking hebben op een dan in de gemeente actueel historisch onderwerp.
   • Op verzoek wordt er op Leusdense scholen en bij andere organisaties informatie gegeven over het ontstaan en de historie van de gemeente Leusden in de breedste zin van het woord.
   • Indien binnen de gemeente Leusden een Open Monumentendag wordt georganiseerd, zal de HKL medewerking verlenen en zal het verenigingsblad “Leusden Toen” gewijd zijn aan het thema van de Open Monumentendag.
   • Er zijn twee website's ingericht waarin naast de algemene informatie over de Historische Kring Leusden en haar activiteiten, informatie met betrekking tot de historie van Leusden, in de breedste zin van het woord, wordt vermeld. Tevens zal de website met name reageren op actuele situaties m.b.t. de historie.
  4. Het bevorderen van publicaties
  5. Naast de publicaties in “Leusden Toen” is er een Publicatiefonds ingesteld. Een commissie Publicatiefonds zal het schrijven en uitgeven van boeken over de historie van Leusden trachten te bevorderen en te begeleiden. Het fonds zal de uit te geven boeken financieren en daartoe voldoende middelen aanhouden. De opbrengsten van een boek worden met het fonds verrekend.

 3. Conclusie en samenvatting
 4. De wijze waarop en door wie de doelstellingen in dit beleidsplan zullen worden gerealiseerd zullen worden opgenomen in werkplannen. Het beleidsplan zal eenmaal per jaar worden geëvalueerd.

Versie januari 2016Jaarverslag


J A A R V E R S L A G   V A N   D E  V A N   D E   H I S T O R I S C H E   K R I N G   L E U S D E N   2 0 1 6

Naast de jaarlijks terugkomende activiteiten, kwam de Historische Kring Leusden in 2016 met een nieuw initiatief, het “HKL-Kijkcafé”. In maart werden voor belangstellende inwoners foto’s van vroeger vertoond. De laatste jaren zijn steeds meer afbeeldingen uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Hierdoor kan men gemakkelijk nagaan of foto’s van een bepaalde straat en huisnummer beschikbaar zijn. Ook nemen mensen soms foto’s mee en vertellen verhalen over vervlogen tijden. Er is vier keer een “HKL-Kijkcafé” geweest.

Ons mooie blad Leusden Toen wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Wij zijn blij met de overeenkomst die de Historische Kring Leusden met Graphic Reclame heeft gesloten. Tijdens de ledenvergadering op 15 maart werd een convenant ondertekend met een looptijd van in ieder geval drie jaar. Graphic neemt de opmaak, lithografie, vormgeving, en het laten drukken van Leusden Toen voor haar rekening. In ruil daarvoor zal de HKL onderzoek doen naar de herkomst en geschiedenis van boerderij Groot Wildenburg, waar Graphic is gevestigd. Onze adverteerders zijn Den Daas Succes Makelaar en Foto Verhoeff.

Henk Slotboom is tussentijds afgetreden, omdat hij merkte dat de werkzaamheden van het secretariaat hem te zwaar werden. De ledenvergadering benoemde Henk Slotboom tot erelid van de Historische Kring Leusden. Hij ontving een ingelijste oorkonde en toonde zich verrast en blij met de uitreiking van het erelidmaatschap. Henk was jarenlang met een tomeloze inzet actief voor onze HKL. Het erelidmaatschap is een blijk van dank en waardering voor het feit hij zich verdienstelijk heeft gemaakt om de doelstelling van de HKL te bevorderen. Zijn opvolgster is Heleen Wijnands, ze is 10 jaar lid van onze vereniging en zeer geïnteresseerd in historie. Heleen is bij meerdere verenigingen betrokken. Henk blijft door andere activiteiten betrokken bij HKL.

Leden van de Historische Kring Leusden hebben een fietsroute ontwikkeld langs elf  'Attentiestenen’ op plekken waar markante panden stonden: de Elfstenentocht. De Historische Kring wil enerzijds iets van die beleving terughalen en anderzijds de nieuwe inwoners en bezoekers van de gemeente Leusden attenderen op een aantal van deze markante historische gebouwen die in de gemeente Leusden hebben gestaan. In de fietstocht wordt een selectie van bezienswaardigheden onderweg beschreven. De eerste folder is uitgereikt op 18 mei aan wethouder Erik van Beurden en werd de route officieel geopend. Gerard Voskuilen, Jan van Dijk, José Huurdeman, Daniëlle Vader en Jan van Laar hebben de elfstenenfietsroute gemaakt.

In 2015 werd het schitterende Fotoboek “Van Hamersveld tot Leusden” van Annemarie van den Berg-van den Hengel uitgebracht met daarin ruim 700 foto’s. De Historische Kring Leusden kreeg de duizenden historische foto’s; ook die niet in het boek werden opgenomen om ze op de website te publiceren. Ondersteuning van het Fonds Samenlevingsinitiatieven en de AFAS Foundation maakte dit mogelijk. Op 13 oktober werd de Beeldbank geopend door Annemarie van de Berg-van den Hengel. Josien Herder en José Huurdeman presenteerden de eerste serie foto’s. Vanaf dat moment ging de nieuwe website beeldbank.historieleusden.nl de lucht in. Aansluitend werden nieuwe series foto’s geplaatst. De foto’s kunnen worden gedownload tegen betaling van € 3,50.

De Historische Kring Leusden heeft haar ongenoegen uitgesproken over het nieuw logo van de gemeente Leusden. Dit logo is gebaseerd op het gemeentelijke wapen, maar wijkt daar essentieel vanaf. Het logo wekt de indruk een wapen te zijn en veel mensen zullen dat ook denken. Naar de mening van het bestuur wekt het nieuwe logo verwarring in de hand. Het bestuur vond in een gesprek met de burgemeester geen gehoor en heeft de argumenten vervolgens in een brief ter kennis van de gemeenteraad gebracht. Van degemeenteraad kwam geen reactie. Onze brief aan de raad werd beantwoord door B&W: het logo wordt gehandhaafd en het wapen wordt gebruikt voor protocollaire aangelegenheden.

Hieronder vindt u een opsomming van de activiteiten in het afgelopen jaar.

Publicaties • De redactie van Leusden Toen heeft weer heel mooie afleveringen weten samen te stellen. Onze samenwerking met Graphic Reclame heeft gezorgd dat ons blad er nog verzorgder en kleurrijker uitziet dan voorheen. Complimenten voor de redactie en Graphic. Ook is de HKL dankbaar voor de inzet van de schrijvers die kopij aanleverden en met hun verhalen en foto’s het verleden tot leven brachten. Wellicht komen er nog meer mensen die de pen ter hand zullen nemen en de redactie deelgenoot willen maken van hun herinneringen aan vroeger. De redactie bestond in 2016 uit Gerard Voskuilen, Frans van Loenen, Rinze ter Wal en Frank Otter.

Het beheer van onze eigendommen • De Kring heeft dit jaar weer veel nieuwe aanwinsten in de vorm van boeken en historische voorwerpen ontvangen en hier zijn wij natuurlijk blij mee. Alle foto’s en voorwerpen worden met de bijbehorende informatie door Henk Slotboom in ons archiveringsprogramma Adlib vastgelegd. Tilly du Pui is druk bezig om de aan de HKL toevertrouwde archieven van organisaties, verenigingen, bedrijven e.d. te schonen, te beschrijven en te indexeren. Hierna kunnen ze op een gemakkelijke manier worden doorzocht. Heel veel werk maar ontzettend belangrijk voor de inhoud en doorzoekbaarheid van een archief. Onze archiefruimte in het gemeentehuis, waar kaarten, foto’s en beeldmateriaal van ooit gehouden tentoonstellingen was opgeslagen, is meeverhuisd naar de Fokkerstraat.

Evenementen en exposities • Op onze 31e jaarvergadering op 15 maart waren veel leden aanwezig en zij genoten van een boeiende presentatie met als titel: “Het Dorp Hamersveld” door bestuurslid Wout van Kooij. Tot 1969 was Hamersveld een agrarisch dorp met boerenerven die voornamelijk langs de Hamersveldseweg lagen. Meerdere boerderijen passeerden de revue. Boerderij Hamersveld, die de naamgever van het dorp is, boerderij de Zwartesteeg, die lange tijd het bestuurlijk centrum is geweest. Daarnaast heeft een aantal andere boerderijen gedurende vele jaren het dorpsbeeld bepaald, o.a. De Brink, Rozendaal, Rossenberg, de Busert, Groenhouten, Claverenblad, Zwanenburg en Wildenburg.
De voorjaarslezing werd dit jaar op 19 april in de Dorpskerk in Leusden-Zuid gehouden. Dhr. Sander Wassink heeft een lezing verzorgd met de titel: “Leusden, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten”. Na de beeldenstorm (1566) stuurde koning Filips II Alva, zijn belangrijkste generaal, naar de Lage Landen om hier orde op zaken te stellen. Alva stelde de Raad van Beroerten in om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen. Vanwege de strenge bestraffing sprak de bevolking meestal over de Bloedraad. 67 bezoekers hebben aandachtig geluisterd naar de lezing van de heer Wassink.
José Huurdeman heeft op 1 mei een lezinggehouden in het Koetshuis van kasteel Stoutenburg. Het onderwerp was “Migranten 20ste eeuw in Leusden, Achterveld en Stoutenburg”. Vluchten voor oorlogsgeweld is van alle tijden. José sprak over de opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de evacuatie van de Vijfde en Zesde kom vanwege de onderwaterzetting in 1939, de massale evacuatie op 10 en 11 mei 1940, de opvang van vluchtelingen na Market Garden, de vlucht in 1945 toen de Grebbelinie opnieuw in de frontlinie lag, en de naoorlogse opvang van vluchtelingen. In het Koetshuis was er door onze kring een expositie over dit onderwerp ingericht.
Voor de actieve leden van onze Kring was er vrijdagavond 27 mei een excursie naar Naarden-Vesting. Er is een stadswandeling gemaakt onder leiding van gidsen, langs de mooiste plekjes en de bezienswaardigheden van Naarden-Vesting. Ook was er een mooie boottocht van ongeveer een uur. Tussentijds kreeg men een lekker kopje koffie met gebak. Er zijn die avond 67 leden mee geweest en zij gingen tevreden naar huis.
Annemarie van den Berg opende op 13 oktober de website beeldbank. historieleusden.nl in aanwezigheid van veel belangstellenden, waaronder wethouder Van Beurden en een vertegenwoordiger van Afas. Na een korte introductie van de voorzitter voerden de wethouder en Annemarie het woord. José Huurdeman gaf in samenwerking met Josien Herder tenslotte tekst en uitleg over het gebruik van de website beeldbank.historieleusden.nl. Er waren 85 aanwezigen.
De najaarslezing was op 22 november in de Koningshof in Leusden Centrum. Er werd dit jaar een compilatie vertoond uit de documentaire “Geschiedenis van een plek” uit 1978. Hans Verhagen en Armando lieten toen ooggetuigen vertellen over Kamp Amersfoort. Het betreft interviews met voormalige geïnterneerden en omwonenden van het doorgangskamp Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. De zaal zat vol en iedereen was muisstil en keek en luisterde aandachtig. Er werd in de pauze en na afloop gereageerd met de woorden: zeer indrukwekkend! De compilatie uit “Geschiedenis van een plek” is speciaal gemaakt voor de HKL door Jan van Dijk en José Huurdeman. Er waren ruim 90 bezoekers aanwezig.
Wij verzorgden in de vitrines van het Gemeentehuis en van de Openbare Bibliotheek in de Hamershof weer mooie tentoonstellingen over o.a. Nieuw Langebeek i.v.m. met het 40 jarig bestaan van de bibliotheek en 10 jaar HKL in Nieuw Langebeek. De geschiedenis van de boerderij werd in beeld gebracht inclusief oude gereedschappen. In het gemeentehuis was een expositie over De Wereldwinkel, deze is sinds 20 jaar in de Hamershof te vinden en is 35 jaar geleden ontstaan. In het najaar stond de Erfgoedprijs centraal: prachtige foto’s van de genomineerde objecten: Marcuskerk, Groot Zandbrink en t Laantje 5. De vitrines in het gemeentehuis zijn verhuisd naar Groot Zandbrink. Sinds november is in de bibliotheek de tentoonstelling “Geschiedenis van de scholen in Leusden en Stoutenburg”.

Overige activiteiten • In februari in Achterveld en in oktober in Leusden, werd er een Historisch Fotomoment georganiseerd. De leden die zijn gekomen, bekeken op een scherm een groot aantal foto’s waarvan de Kring nog gegevens miste. Vele foto’s werden door de aanwezigen aangevuld met nieuwe of aanvullende informatie.
Dit jaar was nieuw het “HKL-kijkcafé”, zoals bovenaan dit jaarverslag geschreven. In maart, april, juni en oktober was er een kijkcafé. De opkomst werd steeds groter (van 5-15 aanwezigen) en we kunnen het een succes noemen. Ook in 2017 kunt u weer een bezoek brengen aan ons HKL-café.
Historische Kring Leusden was aanwezig bij de Brongerslezing OV Flehite in Amersfoort op 29 april. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis biedt een ontmoetingsplatform aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Dit jaar gaf Timo d’Hollosy, stadsarcheoloog in Amersfoort, een lezing over “Cold cases, skeletonderzoek in Amersfoort”. Wij waren aanwezig met onze boekentafel. Er was veel aanloop en er is voor € 132,00 verkocht.
Op 18 mei is onze nieuwe fietsroute “Elfstenenfietstocht” uitgereikt aan wethouder Erik van Beurden. De Elfstenenfietstocht is door veel mensen aangeschaft en gefietst! Onze leden hebben de fietsroute cadeau gekregen.
De Landgoedmarkt Stoutenburg op 27 augustus had het thema “Kunst in de natuur”. Historische Kring Leusden was ook weer aanwezig met een tentoonstellingspaneel en een boekentafel. Het was een succesvolle en gezellige middag.
Tijdens de Open Monumentendag 10 september was er met medewerking van de Historische Kring Leusden een bezoek mogelijk aan de toren en een rondgang over met oude gedeelte van de begraafplaats van Oud-Leusden. De toren was die middag door de gemeente Leusden opengesteld. De toren van Oud-Leusden is een rijksmonument en gezien het gebruik van de stenen, na 1230 gebouwd, vermoedelijk omstreeks 1300. Het zou de oudste toren van Nederland zijn.
Zondag 25 september was er de Vredesfietstocht De Ambassade van Vrede Leusden. José Huurdeman en Ronald Polak van de Historische Kring Leusden hebben daaraan meegewerkt. De tocht ging via Den Treek naar Kamp Amersfoort. Het was een fietstocht met levende historie en niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk.
Op vrijdag 30 september werd in het gemeentehuis van Leusden de Erfgoedprijs 2016 uitgereikt. In Leusden Toen van augustus stond informatie over de drie genomineerde objecten, Erf Groot Zandbrink, Langhuisboerderij ’t Laantje 5 en de onlangs gerenoveerde Marcuskerk. Jan van Laar en Daniëlle Vader hebben zitting in de jury, die de winnaar bepaalt. Winnaar is Erf Groot Zandbrink, Postweg 2 in Achterveld. HKL heeft historisch onderzoek gedaan naar de historie van de omgrachte slotheuvel van Groot Zandbrink en advies gegeven aan de Vallei Horstee voor een informatievoorziening op de heuvel. Lia van Burgsteden beschreef de uitkomsten van het onderzoek in een goed leesbaar, hypothetisch verhaal.
RTV Utrecht heeft op 19 november een documentaire uitgezonden over Landgoed Den Boom met o.a. een interview met onze voorzitter Ronald Polak. Het is een mooie documentaire geworden.
De Museumbunker was ook dit jaar mede dankzij de hulp van een team vrijwilligers geopend vanaf 1 maart t/m 31 oktober. De museumbunker is heel vaak bezocht en veel mensen lieten een reactie achter in het gastenboek. Helaas kon door te kort aan vrijwilligers de museumbunker tijdelijk niet alle dagen open zijn, maar de gemeente heeft inmiddels een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden die worden aangestuurd door een nieuwe coördinator. In en om Amersfoort houden zich verschillende partijen bezig met de oorlogsgeschiedenis. Zij werken samen in ‘Platform Sporen van Oorlog in Eemland’. Historische Kring Leusden neemt deel aan dit platform en heeft een bijdrage geleverd aan de website http://sporenvanoorlog.nl/. Het platform gaat om Belgenmonument, de Herinneringsstenen, Kamp Amersfoort, het Russisch Ereveld en de Grebbelinie. Begin maart werd besloten om als ‘Platform Sporen van Oorlog in Eemland’ een gezamenlijk thema voor 2018 te kiezen: Ontheemd.
De werkgroep “Vliegtuigcrash 1943” die vorig jaar is opgericht, heeft al veel informatie gevonden over het Britse vliegtuig dat in februari 1943 met acht bemanningsleden neerstortte bij de Bruinenburgersluis langs het Valleikanaal. José Huurdeman, Gerard Voskuilen, Ab Schothorst, Wim van de Burgt en Caju ter Kuile zitten in de werkgroep.
Namens de Kring hebben Joep van Burgsteden, Jan Roggenkamp, Jan van Dijk, José Huurdeman en Wout van Kooij lezingen verzorgd voor diverse organisaties in Leusden en Achterveld.
Namens de Kring heeft Wout van Kooij zitting in het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden (voorheen monumentencommissie).
De Kring heeft zich ook dit jaar weer ingezet voor het behoud van monumentale gebouwen binnen de gemeente Leusden. Vanuit de gemeente kwam een verzoek aan HKL mee te werken aan de C(ultuur) H(istorische)Waardekaart. De leden van het bestuur hebben veel tijd geïnvesteerd om alle beschreven (woon)objecten te bezoeken.
In 2016 heeft de Historische Kring Leusden op verzoek van de gemeente meegedacht over “Hoe wilt u dat Leusden er in 2030 uitziet”. Ronald Polak en José Huurdeman waren aanwezig bij het maken van plannen voor een visie buitengebied en voor de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden.
De werkgroep ‘burgers’ kwam twee keer bij elkaar om een publicatie door de heer R. van Asten over de wijk Akkerhoeve te bespreken. Deelnemers waren de heren Rob van Asten, Ger de Hart, Ronald Polak, Jan Roggenkamp, Bert van Ruitenbeek, en Hans Wallert.
De werkgroep ‘canon van Leusden’ kwam een aantal keren bij elkaar. Het werk vordert en naar verwachting gaat de canon in het voorjaar van 2017 on-line. Deelnemers: de dames Paula Bonekamp en Tilly du Pui en de heren Ger de Hart, Ronald Polak en Wout van Kooij.
Leden van de HKL hadden zitting in de klankbordgroep voor de QR code route Leusden Noord, een project van de gemeente Leusden. Daniëlle Vader, Ronald Polak, Wout van Kooij, Jan van Dijk en José Huurdeman hebben de inhoud van de route nagelezen en voorzien van correcties.
De HKL is zoals elk jaar aanwezig op de matchbeurs: Heleen Wijnands en José Huurdeman hebben namens de kring eenmatch gesloten met de Zonnebloem Leusden die in onze vitrine een expositie mag houden vanwege haar twintigjarig bestaan. Daarnaast hebben verschillende bedrijven toegezegd binnen hun netwerk uit te kijken naar een penningmeester.

Ledenmutaties • Aan het einde van het jaar 2016 telde de vereniging 570 leden. Het aantal nieuwe leden dat er in 2016 bij is gekomen is 25. Helaas moesten we door verhuizing, overlijden en andere voor een lid moverende redenen, 19 leden van de ledenlijst afhalen.
De samenstelling van het bestuur was: Ronald Polak, voorzitter, Heleen Wijnands, secretaris, Jan van Laar, penningmeester en de bestuursleden Wout van Kooij, Lia van Burgsteden, José Huurdeman, Daniëlle Vader, Gerard Voskuilen en Jan van Dijk.

Website • Onze webmaster Wim Herder heeft heel goed werk geleverd, want onze website www.historieleusden.nl ziet er zonder overdrijven, prachtig en functioneel uit. Wim heeft de website gemoderniseerd en zo aangepast dat hij goed te lezen is en alles goed is te vinden. Ook houdt Wim onze website altijd actueel. Via beeldbank.historieleusden.nl zijn 14 foto’s verkocht en 78 reacties geplaatst bij foto’s op de website. In totaal zijn er 2248 foto’s te bekijken/bestellen. De website werd dit jaar door 7812 unieke bezoekers bezocht.

Documentatiecentrum • Krijn van Otterloo was ook in 2016 beheerder van ons Documentatiecentrum (DC). Afwisselend met Wout van Kooij en Henk Slotboom stelde hij op de 1e en 3e vrijdag van de maand het DC open voor leden en andere belangstellenden. Naast deze openstellingen was het DC ook ‘open’ tijdens de ‘HKL-kijkcafé’s’. Uit bijgehouden gegevens blijkt, dat – ondanks internet en voortschrijdende digitale ontsluiting van archieven enz. – er nog steeds behoefte bestaat aan informatie die te vinden is in het DC. De reden daarvan moet o.a. gezocht worden in het versnipperde aanbod op Internet versus het gebundelde en specifieke aanbod van het DC. Er zijn 45 bezoekers ontvangen tijdens de openstellingsuren en aan 12 personen zijn 37 titels uitgeleend. Er zijn dit jaar 48 nieuwe titels verwelkomd en het totaal aantal titels komt daarmee op 958. Onze samenwerking met het personeel van de Openbare Bibliotheek is ook dit jaar weer prettig verlopen.Financieel verslag


De financiële verslagen van de Historische Kring Leusden kunt u lezen via de onderstaande links

Financieel verslag 2016 Balans 2016

Lid worden?

Wat krijgen leden voor hun lidmaatschap?

 • Vier keer per jaar ons mooie blad Leusden Toen
 • Uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten van de vereniging
 • U kunt gratis boeken lenen over de historie van Leusden en omgeving, uit ons documentatiecentrum
 • Eenmaal in de twee jaar een excursie
 • Digitale informatie over wat er gebeurt op het gebied van de geschiedenis van Leusden

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 18,- per jaar.


Secretariaat Historische Kring Leusden


U vindt ons op de begane grond van
de bibliotheek in leusden

 • elke eerste en derde vrijdag van de maand
 • van 18:30 tot 20:00 uur
 • in de maanden juli en augustus zijn we niet aanwezig
 • Hamersveldseweg 77, 3833 Leusden