Bestuursleden Historische Kring Leusden     per april 2018.


Voorzitter Ronald Polak

Portefeuille : Voorzitterschap - Gespreksleider - Public relations - Publicatiefonds

Secretaris Heleen Wijnands

Portefeuille : Secretariaat


Penningmeester Marc Dohmen

Portefeuille : Financiën

Lia van Burgsteden

Portefeuille: Werkgroep Buitenlui


José Huurdeman

Portefeuille: Vitrines - Herdenking Stirling Monument

Wout van Kooij

Portefeuille: lezingen, excursies
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (oude monumentencommissie)


Gerard Voskuilen

Portefeuille: Redactie Leusden Toen - Herdenking Stirling Monument

Jan van Dijk

Portefeuille : Werkgroep Boerderijen


Jonjon Blom

Portefeuille: Notuliste
Commissies


REDACTIE LEUSDEN TOEN
Leusden Toen is het verenigingsblad van de Historische Kring en komt vier maal per jaar uit.     •     Leden: Frans van Loenen - Gerard Voskuilen - Rinze ter Wal en Frank Otter
Boekwinkel
Boeken uitgegeven door of te verkrijgen via de Historische Kring Leusden.     •     Contactpersoon: Henk Slotboom
COMMISSIE BURGERS
De leden van deze commissie zijn bezig gegevens te verzamelen over de historie en groei van de gemeente Leusden na 1940.     •     Contactpersoon: Ger de Hart
COMMISSIE BOEREN
De leden van deze commissie zijn bezig om van alle boerderijen, buitenplaatsen en kenmerkende landschapselementen in de gemeente Leusden gegevens te verzamelen en vast te leggen. Ze gaan hierbij zover mogelijk terug in het verleden. Zo krijgen we van iedere boerderij e.d. de volledige geschiedenis boven tafel.     •     Contactpersoon : Jan van Dijk
COMMISSIE BUITENLUI
De leden van deze commissie zijn bezig gegevens te verzamelen over de historie van de landgoederen in de gemeente Leusden     •     Contactpersoon: Lia van Burgsteden
COMMISSIE PUBLIC RELATIONS
Contactpersoon: Ronald Polak
COMMISSIE PUBLICATIES GESCHIEDENIS LEUSDEN
Contactpersoon : Ronald Polak     •     Overig lid: Wout van Kooij     •     De publicatiecommissie houdt zich bezig met het stimuleren van schrijvers en bevorderen van de uitgave van boeken en andere publicaties m.b.t. de historie van de gemeente Leusden
COMMISSIE DOCUMENTATIECENTRUM
Contactpersoon en beheerder : K. van Otterloo     •     Het Documentatiecentrum beschikt over een ruim aanbod boeken op het gebied van historie van Leusden, Stoutenburg en Achterveld. De catalogus van het boekenbestand is te raadplegen op onze website onder het kopje Bibliotheek     •     Openingstijd : elke eerste en derde vrijdag van de maand van 18.30 tot 20.00 uur     •     Adres : Openbare Bibliotheek (begane grond) Hamersveldseweg - Leusden centrum     •     In de maanden juli en augustus is het Documentatiecentrum gesloten.
COMMISSIE ARCHIEFBEHEER
Contacten via het bestuur. De commissie houdt zich bezig met het beheren en op een eenvoudige wijze toegankelijk houden van het historisch materiaal t.w. historische voorwerpen en documenten.
COMMISSIE KNIPSELARCHIEF
Contactpersoon : Vacature     •     Het knipselarchief heeft als doelstelling een beeld te geven van de recente ontwikkelingen in de Gemeente Leusden, voorzover deze aan het publiek gepresenteerd worden door de plaatselijke pers. Het criterium voor opname in het knipselarchief is de verwachting, dat de ontwikkelingen van min of meer blijvende betekenis zullen zijn voor de kennis van Leusden, in zekere zin "historie in wording". De gegevens zijn gerangschikt in een aantal rubrieken o.a. Dorps- en landschapsbeeld - Gemeentebestuur en diensten - Sociaal en cultureel leven - Stadsontwikkeling en toekomstbeeld.
COMMISSIE GENEALOGIE
Contactpersoon : Vacature Genealogie - Stamboomonderzoek     •     De commissie heeft voor u al een groot aantal relevante internetpagina's op een rijtje gezet. Deze informatie is te vinden op onze pagina: Genealogie
COMMISSIE VITRINES
Contactpersoon : José Huurdeman     •     Het doel van deze commissie is het regelmatig inrichten van de in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek opgestelde vitrines met historische attributen m.b.t. jubilerende verenigingen, scholen, stichtingen en bedrijven.
COMMISSIE LEDENADMINISTRATIE
Contactpersoon : Rinze ter Wal     •     Lidmaatschap van de Historische Kring Leusden € 18,-- per jaar     •     Wanneer u zich wilt opgeven als lid geef dan uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres door op onze Contact pagina
COMMISSIE PUBLIC RELATIONS
Contactpersoon: Ronald Polak
WEBSITE
Contactpersoon: Wim Herder


Oprichting


De Historische Kring Leusden is een vereniging en werd op 24 april 1985 opgericht.

INITIATIEF

Het initiatief voor de oprichting van de Historische Kring Leusden (afgekort HKL) werd genomen door mevrouw A.E. Lakeman-Blom en de heren R. Polak, A. Medema en W.A. van de Wetering. Zij vormden het eerste bestuur van de HKL onder voorzitterschap van de heer R. Polak. De heer Polak is thans erelid van de HKL, en vanaf 12 maart 2013 weer voorzitter.

STATUTEN

De statuten van de vereniging werden op 7 juni 1985 ten kantore van notaris P.F.M. Buters in Leusden door de initiatiefnemers vastgesteld en goedgekeurd. In deze statuten is bepaald dat de Historische Kring Leusden ten doel heeft het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden dat wil zeggen het bekend zijn of worden met de geschiedenis van Achterveld, Leusden en Stoutenburg. Het werkterrein van de Historische Kring Leusden omvat dus het gehele grondgebied van de gemeente Leusden. In de statuten is ook verwoord op welke wijze de Historische Kring Leusden haar doel kan bereiken. Dit kan geschieden onder meer door:

 • Opsporing, registratie en onderzoek van bronnen en literatuur.
  Een aantal leden van de Historische Kring Leusden houdt zich hier voortdurend mee bezig. Regelmatig worden door hen archieven en bibliotheken bezocht.
 • Het verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarden.
  Door de jaren heen heeft de Historische Kring Leusden een behoorlijk aantal historische voorwerpen verzameld. Zo ook beschikt de Historische Kring Leusden over vele foto's van de gemeente Leusden al of niet voorzien van een beschrijving.
 • Het streven naar behoud van monumenten.
  Een afgevaardigde van de Historische Kring Leusden heeft zitting in de Gemeentelijke monumentencommissie.
 • Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Leusden.
  Dit geschiedt onder andere door het bijhouden van een knipselkrant.
 • Het uitgeven van een verenigingsblad.
  De Historische Kring Leusden geeft 4-maal per jaar een eigen verenigingsblad uit met de toepasselijke naam "Leusden Toen".
 • Het organiseren van educatieve activiteiten.
  De Historische Kring Leusden verzorgd regelmatig tentoonstellingen. Jaarlijks wordt er een 3-tal lezingen gehouden en eens per 2 jaar wordt er voor de leden een excursie georganiseerd. Voorts worden er op verzoek op scholen lessen in de geschiedenis van Leusden verzorgd.
 • Het doen en het bevorderen van publicaties.
  De Historische Kring Leusden beschikt over een "Fonds Publicaties Geschiedenis Leusden".  Hieruit worden onkosten gemaakt door schrijvers van publicaties en het uitgeven van deze publicaties bekostigd. Voor de praktische uitvoering wordt zorg gedragen door een commissie bestaande uit een historicus, een litterator.
 • Samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen.
  Zowel binnen als buiten de gemeente Leusden. die een soortgelijk doel nastreven. Binnen de gemeente Leusden is vooral bekend de tweejaarlijkse Monumentendag, waarbij de Gemeente en de Historische Kring Leusden nauw samenwerken aan de invullingen van deze dagen. Buiten de gemeente Leusden wordt vooral samengewerkt met de Historische Verenigingen van de naburige gemeenten.
logo HKL
LEDEN.

De Historische Kring Leusden wordt gevormd door gewone leden, ereleden en donateurs. Gewone leden worden omschreven als natuurlijke personen die, zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur, Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun buitengewone diensten door de algemene vergadering als zodanig zij benoemd. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse minimumbijdrage. Leden, ereleden en donateurs kunnen zowel woonachtig zijn binnen de gemeente Leusden als daarbuiten.

FINANCIËN.

De financiële middelen van deHistorische Kring Leusden bestaan uit onder meer contributies, bijdragen van de donateurs, subsidies en andere baten. De gemeente Leusden verstrekt Historische Kring Leusden een jaarlijkse subsidie.

BESTUUR.

Het bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste 5 personen ouder dan 18 jaar, is belast met het besturen van de Historische Kring Leusden. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Dit geldt ook voor de functie van voorzitter. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld.

LEDENVERGADERING.

Ieder jaar wordt er vóór de maand juli een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt rekening en verantwoording geeft van zijn gevoerd beleid. Tot deze algemene ledenvergadering hebben de gewone leden, de ereleden en de donateurs toegang. De algemene vergadering kan door middel van huishoudelijk reglement nadere regels geven over alle onderwerpen waarvan de vergadering vindt dat deze geregeld moeten worden.

Tenslotte kan hier gemeld worden dat het bestuur bevoegd is werkgroepen en commissies in te stellen. De taken en werkzaamheden van deze werkgroepen en commissies moeten wel in overeenstemming zijn met de doelstelling van de Historische Kring Leusden. Aan de activiteiten van de werkgroepen kunnen ook niet-leden deelnemen.Beleidsplan 2016 - 2020


BELEIDSPLAN HISTORISCHE KRING LEUSDEN 2016-2020

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Historische Kring Leusden.
Dit beleidsplan is bedoeld voor de periode 2016 t/m 2020 en bestemd voor de leden van de Historische Kring Leusden en de inwoners van de gemeente Leusden.

De vereniging heeft, zoals omschreven in art. 3 van de Statuten, ten doel het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden. Haar werkgebied omvat het grondgebied van de gemeente Leusden door de eeuwen heen.

De vereniging tracht volgens art. 3 van de Statuten haar doel te verwezenlijken door:

 • Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.:
  1. Bronnenonderzoek
  2. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  3. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  4. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  5. Samenwerken met instellingen en verenigingen, die relevant zijn voor onze doelstellingen

 • De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van Leusden d.m.v.:
  1. Uitgeven van een verenigingsorgaan
  2. Organiseren van educatieve activiteiten
  3. Doen en bevorderen van publicaties

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken dient dit beleidsplan, dat is opgebouwd uit de volgende beleidsvoornemens gekoppeld aan de statuten:

 1. Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.
  1. Bronnenonderzoek
  2. Door het instellen van werkgroepen binnen het project: “Boeren, Burgers en Buitenlui” stimuleert de vereniging onderzoek naar de historie van het Leusdense buitengebied, de bebouwde kom en de landgoederen. Ook de redactie en schrijvers van “Leusden Toen” doen t.b.v. hun artikelen het nodige historisch onderzoek.

  3. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  4. Het beleid is er op gericht om voorwerpen, beeldmateriaal, boeken, e.d. te verzamelen, die specifiek in Leusden werden gebruikt en van belang zijn voor de Leusdense historie. Er worden geen voorwerpen verzameld die nog zonder veel moeite overal te krijgen zijn. De aangeboden en verkregen zaken worden op een inventarisatielijst bijgehouden en bewaard. De voorwerpen worden tentoongesteld in exposities van de HKL of eventueel in bruikleen gegeven voor relevante exposities van derden.

  5. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  6. De Historische Kring Leusden spant zich, binnen de gemeente Leusden, in voor het behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord. Daartoe heeft een lid van de Historische Kring Leusden zitting in het ruimtelijk kwaliteitsteam. Dit team is per 1 januari 2016 de vervanging van de monumentencommissie. Het bestuur onderneemt indien nodig, in overleg met dit team en of andere relevante partijen, actie naar de betreffende instantie(s) voor behoud van de monumenten. Om het behoud van monumenten te stimuleren heeft de vereniging een vertegenwoordiger in de commissie “Erfgoedprijs Leusden” en ondersteunt ze dit initiatief financieel.

  7. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  8. D.m.v. foto’s, video’s en documenten zullen bestemmingsplannen of wijzigingen hiervan, uitbreidingsplannen, inrichting buitengebied, grenswijzigingen, bijzondere gebeurtenissen enz., kortom alles wat sterk ingrijpt op de ontwikkeling van de gemeente Leusden, worden vastgelegd en gearchiveerd. Het bestuur streeft er naar het archief te digitaliseren en toegankelijk te maken voor haar leden.

  9. Samenwerken met instellingen en verenigingen die relevant zijn voor onze doelstellingen
  10. Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Historische Kring Leusden samen met: de gemeente Leusden, het Archief Eemland, de Bibliotheken Eemland en het Landschaperfgoed Utrecht. Op ad hoc basis zal, indien nodig, ook met andere relevante instellingen worden samengewerkt.

 2. De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van Leusden d.m.v.
  1. Het uitgeven van een verenigingsblad
  2. De uitgave van het verenigingsblad: “Leusden Toen” wordt verzorgd door de redactie. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiger van de redactie zitting heeft in het bestuur. Het tijdschrift komt vier maal per jaar uit en wordt verspreid onder de leden. In het tijdschrift worden artikelen en/of foto’s gepubliceerd m.b.t. de historie van de gemeente Leusden in de ruimste zin van het woord.

  3. Het organiseren van educatieve activiteiten
   • De vereniging beheert en onderhoudt een documentatiecentrum waarin boeken en geschriften van historische waarde of met historische gegevens worden opgenomen. Deze boeken en geschriften liggen voor iedereen ter inzage op de 1e en 3e vrijdagavond van de maand. Aan leden van de Historische Kring Leusden worden ook boeken uitgeleend. Leusden worden ook boeken uitgeleend. Het documentatiecentrum van de Historische Kring Leusden is gevestigd in de locatie Leusden Centrum van de Bibliotheken Eemland.
   • Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De lezingen zullen gaan over de locale of regionale historie in de ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met andere instellingen of verenigingen. Het streven is dat de lezingen afwisselend worden gehouden in de drie kernen van de gemeente Leusden zijnde: Leusden- Centrum, Leusden-Zuid en Achterveld.
   • Minimaal eenmaal per twee jaar wordt voor leden van de Historische Kring Leusden een excursie georganiseerd die een zekere samenhang heeft met de locale of regionale historie.
   • In de vitrines in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek worden driemaal per jaar exposities ingericht met zaken die, indien mogelijk, betrekking hebben op een dan in de gemeente actueel historisch onderwerp.
   • Op verzoek wordt er op Leusdense scholen en bij andere organisaties informatie gegeven over het ontstaan en de historie van de gemeente Leusden in de breedste zin van het woord.
   • Indien binnen de gemeente Leusden een Open Monumentendag wordt georganiseerd, zal de HKL medewerking verlenen en zal het verenigingsblad “Leusden Toen” gewijd zijn aan het thema van de Open Monumentendag.
   • Er zijn twee website's ingericht waarin naast de algemene informatie over de Historische Kring Leusden en haar activiteiten, informatie met betrekking tot de historie van Leusden, in de breedste zin van het woord, wordt vermeld. Tevens zal de website met name reageren op actuele situaties m.b.t. de historie.
  4. Het bevorderen van publicaties
  5. Naast de publicaties in “Leusden Toen” is er een Publicatiefonds ingesteld. Een commissie Publicatiefonds zal het schrijven en uitgeven van boeken over de historie van Leusden trachten te bevorderen en te begeleiden. Het fonds zal de uit te geven boeken financieren en daartoe voldoende middelen aanhouden. De opbrengsten van een boek worden met het fonds verrekend.

 3. Conclusie en samenvatting
 4. De wijze waarop en door wie de doelstellingen in dit beleidsplan zullen worden gerealiseerd zullen worden opgenomen in werkplannen. Het beleidsplan zal eenmaal per jaar worden geëvalueerd.

Versie januari 2016Jaarverslag


J A A R V E R S L A G   V A N   D E  V A N   D E   H I S T O R I S C H E   K R I N G   L E U S D E N   2 0 1 7

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen, stond het verenigingsjaar 2017 in het teken van de voorbereiding van een monument ter herdenking van de vliegtuigcrash bij Leusbroek in 1943 en het zoeken van sponsors plus een actie voor crowdfunding, om het nodige geld bijeen te brengen. Een hoogtepunt was de presentatie van de Canon van Leusden tijdens de ledenvergadering op 23 maart. In goede samenwerking met de gemeente Leusden en Scholen in de Kunst namen we met grote inzet door Jan van Laar een deel van de Open Monumentendag voor onze rekening. Het vorige jaarverslag vermeldde onze zorg dat een door de gemeente Leusden vastgesteld logo geen recht doet aan het wapen van Leusden. In dit jaar ontvingen we tot onze blijdschapeen bericht van B&W van Leusden dat het verwarrende logo niet zal worden gebruikt. Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag welke ruimte geschikt is voor ons archief dat nu nog in het gemeentehuis wordt bewaard. Een antwoord is nog niet gevonden.

Hieronder vindt u een opsomming van de activiteiten in het afgelopen jaar.

Publicaties •De redactie werkte dit jaar in eenongewijzigde samenstelling aan vier nummers van ons verenigingsblad Leusden Toen. Vaste redacteuren leverden wederom waardevolle bijdragen maar ook “freelancers” zonden hun enthousiaste verhalen in. Het meinummer was een themanummer van de werkgroep Stirling R9197. De samenwerking met Graphic verliep uitstekend en de uitstraling van ons verenigingsblad bleef van hoog niveau. De distributeurs van het blad hebben hun steentje bijgedragen aan het zorgvuldig verspreiden van Leusden Toen onder de leden van de vereniging. Twintig jaar lang was Rinze ter Wal hoofddistributeur. Hij heeft deze taak overgedragen aan Joop Boersen. Rinze, bedankt! Joop, succes! De samenwerking met Graphic wordt, na evaluatie van de twee jaargangen, voortgezet.

Het beheer van onze eigendommen • HKL heeft weer allerlei nieuwe aanwinsten ontvangen die door Henk Slotboom in ons programma Adlib worden vastgelegd. Tilly Du Pui ordende ook dit jaar archieven.

Evenementen en exposities • 17 januari, 16 mei, 21 september en 9 november was er Historisch Kijkcafé in de bibliotheek in Leusden-Centrum, van 14.45 uur tot 16.15 uur met gemiddeld 15 bezoekers.
2 maart (Dorpskerk Leusden-Z) en 17 oktober (De Moespot Achterveld) was er een Historisch Foto Moment.
23 maart was de 32e ledenvergadering in de bibliotheek (50 bezoekers). Na de pauze werd de Canon van Leusden gepresenteerd. Hierin zijn de belangrijkste aspecten uit de plaatselijke geschiedenis in tekst vastgelegd en geïllustreerd met foto’s en filmfragmenten. Er kon aangegeven worden wat men in de canon van Leusden wilde zien.
18 april was de voorjaarslezing in De Roskam in Achterveld. Joep van Burgsteden gaf de lezing Achterveld: 1674 – 2017. Er waren bijna 100 bezoekers.
mei was er een gezellig uitje met onze actieve leden, naar Groot Zandbrink. Ontvangst met koffie en heerlijk eigengemaakt gebak. Er was een rondleiding en het uitje werd afgesloten met drankjes en lekkere hapjes. Wij zijn dankbaar dat deze leden zich inzetten voor de HKL.
24 oktober een avond voor nieuwe leden: welke activiteiten naast lezingen organiseert HKL en waarmee zijn verschillende werkgroepen mee bezig. Daarnaast natuurlijk een gezellig samenzijn.
30 november was de najaarslezing in de Dorpskerk Leusden-Z. Sanne Beumer gaf de lezing 2500 jaar geschiedenis onder de A28 voor 120 bezoekers.
In de bibliotheek was bijna het hele jaar een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de scholen in Leusden. Nu er 7 scholen zijn verhuisd naar MFC’s was het interessant om te kijken hoe het allemaal is begonnen. In november werd de vitrine ingericht met een exposite over de in 1943 neergestorte bommenwerper met uniek materiaal: brokstukken van de Stirling.
In Groot Zandbrink is een exposite van oude werktuigen ingericht met gebruiksartikelen van huis en boerderij. De vitrine in Groot Zandbrink is ingericht door Henk Slotboom, in de bibliotheek door José Huurdeman m.m.v. Jan van Laar.

Overige activiteiten • Veel vrijwilligers van de HKL hebben handen-spandiensten verricht om de bezoekers van de Open Monumentendag een aantrekkelijk programma aan te bieden. Drie monumenten in Achterveld zetten daartoe zaterdag 9 september de deuren wagenwijd open voor geïnteresseerd publiek. De bezoekers konden kennismaken met amateurkunstenaars in de St. Jozefkerk, boerderij ’t Laantje 5 en de Moespot. Basisschoolleerlingen (schilderkunst), mevrouw de Haas (beeldend werk) en HKL (foto’s) exposeerden in De Moespot. De koren Popvalley en Con Amore waren in de kerk te beluisteren en vioolensembles van Scholen in de Kunst verzorgden huiskamerconcerten in de boerderij. Het beklimmen van de toren van de kerk was opvastgestelde tijden mogelijk. De organisatie kon redelijk veel bezoekers verwelkomen en terugkijken op een geslaagde Open Monumentendag in Achterveld.
De werkgroep Vliegtuigcrash 1943 bestaande uit José Huurdeman, Gerard Voskuilen, Caju ter Kuile, Ab Schothorst en Wim van den Burgt presenteerde het resultaat van haar onderzoek in de vorm van een themanummer Leusden Toen. Werkgroep en bestuur hebben sponsors geworven om het monument te bekostigen en aan het einde van het jaar een online crowdfunding actie gestart om het laatste begrotingstekort op te heffen. De media schonken aan deze actie veel aandacht: De Leusder Krant, De AD / Amersfoortse Courant, RTV-Utrecht, Eva Weekjournaal, RD, ND en tot slot Radioprogramma Wintercafé.
Op verzoek van Latent Talent doet de HKL dit seizoen voor het eerst mee met het geven van lezingen voor deze organisatie. José Huurdeman beet het spits af op 8 november met een lezing over de Grebbelinie. Ruim 60 mensen keken en luisterden geboeid naar de geschiedenis van de Grebbelinie waarbij na de pauze specifiek werd ingegaan op het lot van de bewoners van boerderij Nieuw Langebeek (nu bibliotheek) in de oorlog.
HKL wordt door Ronald Polak en José Huurdeman vertegenwoordigd in ‘Sporen van oorlog in Eemland’, een overlegorgaan waar oorlog-gerelateerde organisaties uit de hele regio Eemland aan deelnemen. Op 29 mei vond dit overleg plaats in Leusden. Ronald en José gaven bij kanocentrum Berg een presentatie over de situatie van Leusden en Grebbelinie in 1945. Daarna volgde een bezoek aan de museumbunker.
Lia van Burgsteden en Jan van Dijk hebben in de klankbordgroep voor de informatievoorziening omgrachte heuvel op Groot Zandbrink gezeten namens de HKL.
De Gemeentelijke Museumbunker was ook dit jaar mede dankzij de hulp van een team vrijwilligers geopend vanaf 1 maart t/m 31 oktober. Er zijn veel bezoekers geweest, die soms een reactie achter lieten in het gastenboek. Op verzoek zijn groepen rondgeleid door gidsen (José Huurdeman, Ronald Polak).
Ronald Polak heeft op verzoek van het wooncomplex ‘de Zaaier’ daar een lezing gegeven.
Het resultaat van een door Wout van Kooij verricht onderzoek naar de geschiedenis van boerderij Groot Wildenburg is aangeboden aan Graphic.
Namens de Kring heeft Wout van Kooij zitting in het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden (voorheen Monumentencommissie).
De Kring heeft zich ook dit jaar weer ingezet voor het behoud van monumentale gebouwen binnen de gemeente Leusden waarbij de aandacht uitging naar de C(ultuur)H(istorische)Waardenkaart.
De werkgroep ‘burgers’ kwam twee keer bij elkaar om een publicatie door de heer Bert van Ruitenbeek over de wijk Rossenberg te bespreken. Deelnemers waren de heren Rob van Asten, Ger de Hart, Ronald Polak, Jan Roggenkamp, Bert van Ruitenbeek, en Hans Wallert.
De werkgroep ‘canon van Leusden’ (dedames Paula Bonekamp en Tilly du Pui en de heren Ger de Hart, Ronald Polak en Wout van Kooij) voltooide haar werk.

Ledenmutaties • Bij de start van het jaar 2017 telde de Historische Kring Leusden 570 leden, inclusief twee ereleden. In 2017 kwamen er 49 nieuwe leden bij en 30 leden gingen van de ledenlijst af, dit om diverse redenen zoals overlijden, verhuizen e.d. Er is dus een positieve groei van 19 leden ten opzichte van vorig jaar. Per 1 januari 2018 heeft de Kring totaal 589 leden.
De samenstelling van het bestuur was: Ronald Polak, voorzitter, Heleen Wijnands, secretaris, Jan van Laar, penningmeester en de bestuursleden Wout van Kooij, Lia van Burgsteden, José Huurdeman, Daniëlle Vader, Gerard Voskuilen en Jan van Dijk. Daniëlle Vader beëindigde haar bestuursactiviteiten en maakt tijdelijk enkel nog notulen. Marc Dohmen woonde ter kennismaking eenaantal vergaderingen bij.

Website • Onze website www.historieleusden.nl werd dit jaar door 11.064 unieke bezoekers bezocht, die samen 61.532 pagina’s hebben bekeken. De meest bezochte pagina is die van de museumbunker met 1860 bezoekers. Via beeldbank.historieleusden.nl zijn 17 foto’s verkocht en 19 reacties geplaatst bij foto’s op de website. In totaal zijn er op de beeldbank nu meer dan 3700 foto’s te bekijken en te bestellen.

Financiën • Voor een automatische incasso met ingang van 2018 werden de voorbereidingen gestart. Van de leden gaf 70% toestemming terwijl 4% dat niet deed. Dit resultaat stemt tot tevredenheid.

Documentatiecentrum • Het Documentatiecentrum (DC) werd op de 1e en 3e vrijdag van de maand opengesteld voor leden en andere belangstellenden.Gezien de aantallen bezoekers (38 personen tijdens 10 avonden), bruikleners (12 personen) en uitgeleende titels (26) voorziet het in een behoefte. Door schenkingen en aankoop groeide het DC met zo’n 32 titels tot een totaal van circa 990 titels. De catalogus staat op de website van de HKL. De samenwerking met de Openbare Bibliotheek is prettig verlopen. Het gebruik door derden van de ruimte is het laatste jaar enorm toegenomen. Daardoor is het maken van afspraken buiten de reguliere openingsuren vrijwel niet meer mogelijk.Financieel verslag


De financiële verslagen van de Historische Kring Leusden kunt u lezen via de onderstaande link

Financieel verslag 2017

Lid worden?

Wat krijgen leden voor hun lidmaatschap?

 • Vier keer per jaar ons mooie blad Leusden Toen
 • Uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten van de vereniging
 • U kunt gratis boeken lenen over de historie van Leusden en omgeving, uit ons documentatiecentrum
 • Eenmaal in de twee jaar een excursie
 • Digitale informatie over wat er gebeurt op het gebied van de geschiedenis van Leusden

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 18,- per jaar.


Secretariaat Historische Kring Leusden


U vindt ons op de begane grond van
de bibliotheek in leusden

 • elke eerste en derde vrijdag van de maand
 • van 18:30 tot 20:00 uur
 • in de maanden juli en augustus zijn we niet aanwezig
 • Hamersveldseweg 77, 3833 Leusden